Používateľ MS Windows

ROZSAH ŠKOLENIA
24 tréningových hodín

CIEĽ
Účastník školenia sa oboznámi so základnými pojmami z oblasti informačných technológií. Získa teoretické vedomosti z oblastí hardvéru, softvéru a internetu. Počas školenia sa účastníci oboznámia so základmi používania počítača, s počítačovou sieťou Internet, elektronickou poštou, s počítačovými vírusmi, bezpečnosťou, legislatívou a pod. Druhá časť kurzu je orientovaná na oboznámenie a vyškolenie v základnej práci s operačným systémom Microsoft Windows XP (oblasti ako Správa súborov, Prvky pracovnej plochy, Priečinková štruktúra dát, Možnosti priečinka, Vlastnosti objektov, Kôš a jeho význam, Ovládacie panely, Tlačiarne, Zálohovanie súborov, Sieť, Lokálne počítače a servery).
 
ŠKOLENIE JE PRÍPRAVOU NA CERTIFIKAČNÚ SKÚŠKU:

AKREDITÁCIA
Názov programu: Moderný používateľ IT
Akreditácia číslo: 0726/13519/2006/149/2
Akreditované osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

ZAMERANIE ŠKOLENIA

 • Prvky pracovnej plochy
 • Priečinková štruktúra dát
 • Možnosti priečinka
 • Vlastnosti objektov
 • Kôš a jeho význam
 • Ovládacie panely
 • Tlačiarne
 • Zálohovanie súborov
 • Sieť, lokálne počítače, servery

 

VSTUPNÉ PREDPOKLADY PRE ÚČASTNÍKA
Školenie je zamerané na širokú škálu účastníkov. Predpokladá sa minimálne základné vzdelanie účastníkov. Od účastníka sa vyžadujú základné vedomosti v oblasti práce s informačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLENIA

 • pozná základy práce s operačným systémom Microsoft Windows
 • dokáže si operačný systém sám nastaviť a prispôsobiť svojim predstavám
 • je pripravený na certifikáciu ECDL z daného modulu je pripravený na absolvovanie certifikačnej skúšky

Pri výučbe bude použitá nasledovná kombinácia vyučovacích metód:

 • Kombinácia odborného výkladu, praktických cvičení a konzultácií.