GDPR


Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spoločnosti ELCT, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

ELCT, s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice | Telefón: +421 917 333 017 | E-mail: info@elct.sk

Článok 1: Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ ELCT, s.r.o., IČO: 47 599 171, so sídlom Gemerská 3, 040 11 Košice (ďalej len prevádzkovateľ) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len Nariadenie EP) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom pre nasledovné účely:

Realizácia vzdelávacej aktivity (školenia)

 • Právny základ: Zákon č. 18/2018 Z. z., § 13, odst. 1., písm. b)
 • Kategórie príjemcov osobných údajov: osobné údaje, spätnú väzbu na školenie a študijné výsledky zo školenia sú poskytnuté ďalšej osobe – toto platí iba v prípade, ak je účastnícky poplatok za školenie dotknutej osoby (účastníka) hradený touto ďalšou osobou.
 • Doba uchovávania osobných údajov: 3 roky
 • Účel spracúvania: realizácia školenia
 • Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou pre účasť dotknutej osoby (účastníka) na vzdelávacej aktivite.

Marketing a reklama

 • Právny základ: Zákon č. 18/2018 Z. z., § 13, odst. 1., písm. a)
 • Kategórie príjemcov osobných údajov: osobné údaje sa neposkytujú tretej strane
 • Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky
 • Účel spracúvania: informácie o ponuke vzdelávacích aktivít (školení, certifikačných skúšok) a aktivít v oblasti vzdelávania
 • Poskytnutie osobných údajov je na základe súhlasu dotknutej osoby.

Článok 2: Práva dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa:
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  b) kópiu osobných údajov ktoré sa o nej spracúvajú,
  c) účely spracúvania osobných údajov,
  d) kategórie dotknutých osobných údajov,
  e) predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, kritéria na jej určenie
  f) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.

 2. Dotknutá osoba má právo požadovať aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 3. Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu ktoré je vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  • osobné údaje musia byť vymazané aby sa splnila zákonná povinnosť.

 4. Odsek 3 sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  • na splnenie zákonnej povinnosti,
  • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
  • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 5. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie pokiaľ:
  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, kde je právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 6. Dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi) alebo písm. f) (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana). Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 7. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
  • sa spracúvajú na základe súhlasu alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
  • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

  Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov, právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 8. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 9. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 10. Ak spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 11. V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

 

V Košiciach, 24.05.2018