Realizované projekty


Nasledujúci prehľad prináša projekty, v ktorých sme boli aktívne zapojení v pozícii žiadateľa (ako súčasť spoločnosti elfa, s.r.o.). Prehľad nezahŕňa projekty, v rámci ktorých sme realizovali dodávku služieb.

ProjektZdroj financovaniaCieľová skupinaRealizácia
Zvýšenie adaptability zamestnancov spoločnosti elfa, s.r.o. Európsky sociálny fond Zamestnanci spoločnosti elfa, s.r.o. 04/2009 08/2010
Rozvoj zručnosti v oblasti IKT n úrovni medzinárodne uznávaných IT certifikátov - cesta k úspešnej integrácii uchádzačov o zamestnanie na trh práce Európsky sociálny fond Uchádzači o zamestnanie 07/2006 12/2007
Model ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti zvyšovania informačno komunikačných zručností pre potreby Modernej školy Európsky sociálny fond Učitelia 04/2006 06/2007
Posilňovanie zamestnateľnosti rozvojom zručnosti v oblasti informačno - komunikačných technológií na úrovni medzinárodne uznávaných IT certifikátov Phare Uchádzači o zamestnanie 12/2005 09/2006
Zvyšovanie počítačovej gramotnosti - šanca pre ženy ohrozené nezamestnanosťou uplatniť sa na trhu práce Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Nezamestnané ženy 12/2005 07/2006
E-learning v systéme ďalšieho vzdelávania zamestnancov štátnej veterinárnej a potravinovej správy Európsky sociálny fond Zamestnanci štátnej veterinárnej a potravinovej správy 04/2005 06/2006