Projekt IT+


itplus

 

logo msvvas sr logo eu esf efrr logo oplz

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ciele projektu

Projekt „Rozvoj IT zručností pre potreby trhu práce v Košickom kraji prostredníctvom vytvorenia a realizácie programov celoživotného vzdelávania“ (akronym IT+, kód projektu: 312011D381) bol realizovaný v rámci prioritnej osi 1 operačného programu Ľudské zdroje, na základe výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! (OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01).

Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania v oblasti kľúčových IT kompetencií s dôrazom na tie kompetencie, ktoré si žiada trh práce v Košickom kraji. Ambíciou projektu bolo zostaviť komplexnejší systém celoživotného vzdelávania v oblasti IT vychádzajúci z potrieb lokálneho trhu práce v kraji.

Projekt bol realizovaný spoločnosťou ELCT, s.r.o. počas 18 mesiacov, od mája 2018 do októbra 2019 na území Košického kraja. Celkové náklady na projekt budú 194 793 €, výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku bude 185 053 €. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Čo sme realizovali

Projekt chcel prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania v oblasti kľúčových IT kompetencii s dôrazom na tie kompetencie, ktoré si žiada trh práce v Košickom kraji. Vďaka projektu sme zostavili komplexný systém celoživotného vzdelávania v oblasti IT vychádzajúc z potrieb lokálneho trhu práce pokrývajúci základné oblasti IT zručností: digitálnu gramotnosť, sieťové technológie, správu počítačových systémov a vývoj a programovanie. Komplementárnou oblasťou, ktorá vhodne doplnila portfólio dotknutých zručností bol program orientovaný na mäkké zručnosti špecifické pre IT prostredie. V prvej etape projektu, v rámci podaktivity 1.1 Tvorba vzdelávacích programov, pripravil odborný tím tvorcov vzdelávací obsah (vzdelávacie programy, didaktické pomôcky, metodiky pre lektorov a metodiky pre hodnotenie kvality vzdelávania. Časť vzdelávacích programov bola naviazaná na medzinárodné IT štandardy (ECDL, resp. Linux Professional Institute).

Samotné projektové vzdelávanie prebehlo v druhej etape projektu, v rámci podaktivity 1.2 Realizácia programov celoživotného vzdelávania, kedy boli realizované a ukončené tieto skupiny:

  • Vzdelávací program 1 (Digitálne zručnosti bežného používateľa IT): plánovaný počet: 70 účastníkov / ukončilo: 74 účastníkov (106%), ECDL certifikát získalo 25 účastníkov
  • Vzdelávací program 2 (Digitálne zručnosti pokročilého používateľa IT): plánovaný počet: 30 účastníkov / ukončilo: 41 účastníkov (137%)
  • Vzdelávací program 3 (Špecialista počítačových sietí): plánovaný počet: 30 účastníkov / ukončilo: 31 účastníkov (103%)
  • Vzdelávací program 4 (Administrácia Linux): plánovaný počet: 20 účastníkov / ukončilo: 21 účastníkov (105%)
  • Vzdelávací program 5 (Administrácia Microsoft Windows Server): plánovaný počet: 10 účastníkov / ukončilo: 10 účastníkov (100%)
  • Vzdelávací program 6 (Nástroje pre vývoj IT systémov): plánovaný počet: 30 účastníkov / ukončilo: 33 účastníkov (110%)
  • Vzdelávací program 7 (Osobnostné zručnosti pre IT odvetvie): plánovaný počet: 20 účastníkov / ukončilo: 20 účastníkov (100%)

Realizácia vzdelávania začala v mesiaci 03/2019 a pokračovala do mesiaca 10/2019. Za obdobie 7 mesiacov bolo do projektového vzdelávania zapojených spolu 241 účastníkov (z toho 100 uchádzačov o zamestnanie), z ktorých 230 účastníkov (z toho 93 uchádzačov o zamestnanie) vzdelávanie úspešne ukončilo. Projektové merateľné ukazovatele v rámci vzdelávania sme dokázali naplniť na 115% (P0448 - Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV), resp. na 110% (P0438 - Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu). Celkovo bolo realizovaných 22 študijných skupín a lektori odpracovali celkovo 1547 hodín.

Vybraná skupina účastníkov mala možnosť v rámci projektu absolvovať certifikáciu ECDL. Do certifikácie ECDL sa zapojilo 32 účastníkov (možnosť zapojiť sa malo 74 účastníkov) a 25 z nich ju aj úspešne absolvovalo a získalo certifikát ECDL.

Zámery do budúcna

Realizáciu projektu sa nám podarilo rozšíriť portfólio vzdelávacích aktivít, čo v budúcnosti umožní lepšie napĺňať potreby našich klientov a účastníkov. Trend neustálych technologických inovácií v oblasti IT si vyžaduje neustálu aktualizáciu vzdelávacieho obsahu, čo sa v projekte podarilo. Tiež sme rozšírili a skvalitnili svoje odborné a lektorské kapacity, čo nám v budúcnosti umožní lepšie reagovať na nové obchodné príležitosti.

Výsledky projektu sme ochotní zdieľať a, v prípade záujmu, poskytnúť pomoc a podporu pre iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré by chceli využiť výsledky projektu. Získané skúsenosti a kompetencie môže zhodnotiť aj pri realizácii ďalších projektov podobného charakteru.

Zaujímavosťou je posun záujmu cieľovej skupiny od problematiky sieťových technológií k problematike programovania. Tento moment dokladuje aj posun na trhu práce, kedy sú pôvodne masívne obsadzované pozície správcov a administrátorov IT systému nahradzované požiadavkami na rôzne vývojárske pozície, resp. tzv. DevOps pozície kombinujúce zručnosti administrátora a programátora.

Novo navrhované vzdelávacie programy budeme chcieť dizajnovať na monotematické moduly, ktoré bude možno rôzne kombinovať a umožniť tak účastníkom získať požadované zručnosti. Dôraz je potrebné dávať aj na nastavenie vhodnej dĺžky vzdelávania. Realizáciou dlhodobých vzdelávacích aktivít sme zistili a potvrdili skutočnosť, že pri plánovaní harmonogramu vzdelávania je potrebné brať do úvahy aj čas na samoštúdium účastníkov.