Je tu finálna verzia Microsoft Office pre androidové tablety a v ELCT môžete jeho školenie absolvovať za cenu klasických školení

17.3.2015

Mic­ro­soft ozná­mil, že kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce pre an­droi­do­vé tab­le­ty je už k dis­po­zí­cii vo fi­nál­nej ver­zii. Ap­li­ká­cie Word, Excel a Power­Point sú voľ­ne dos­tup­né na Goog­le Play, ale na niek­to­ré pré­mio­vé a fi­rem­né fun­kcie je pot­reb­né pred­plat­né Of­fi­ce 365.

Pred­plat­né bu­de­te pot­re­bo­vať aj v prí­pa­de, že váš tab­let má uh­lo­prieč­ku väč­šiu ako 10,1 pal­ca (napr. Sam­sung Ga­laxy Tab Pro). Pre­view ver­zia prog­ra­mu pok­rý­va­la viac ako 3000 va­rian­tov 500 sa­mos­tat­ných za­ria­de­ní so sys­té­mom An­droid, na­tív­na pod­po­ra pre pro­ce­so­ry In­tel prí­de nes­kôr v tom­to ro­ku. Zoz­nam pré­mio­vých fun­kcií, na kto­ré tre­ba pred­plat­né Of­fi­ce 365, náj­de­te na tej­to strán­ke.

U nás môžete absolvovať školenia na aplikácie Microsoft Office vo všetkých verziách 2007, 2010, 2013 aj najnovšiu pre an­droi­do­vé tab­le­ty v jednotných cenách.

Kontaktujte nás v prípade záujmu: info@elct.sk.
Ďalšiu ponuku školení z oblasti informačných technológií nájdete na stránke: skolenia/informacne-technologie