Linux LPIC-1 Junior Level Server Admin (101)

Náplň tohto školenia je prispôsobená požiadavkám na rozsah znalostí potrebných pre úspešné zvládnutie certifikačnej  skúšky Linux Professional Institute (LPI) LPIC-1 Exam 101, preto môže slúžiť aj ako čiastočná príprava na získanie certifikátu LPIC-1. Na školení sú preberané témy týkajúce sa architektúry systému, inštalácie Linuxu, správy balíčkov, príkazov GNU a Unix, zariadení, súborových systémov Linuxu a štandardov hierarchie súborového systému, ktoré sú pre úspešné zloženie skúšky 101 kľúčové.

1. Architektúra systému
• Zistenie a konfigurácia hardvérových nastavení
• Spúšťanie systému
• Zmena úrovne behu systému, výber disku pre štart systému a vypnutie alebo reštart systému

2. Inštalácia Linuxu a správa balíčkov
• Návrh rozdelenia disku
• Inštalácia zavádzača operačného systému
• Správa spoločných knižníc
• Používanie balíčkovacieho systému DEB
• Používanie balíčkovacieho systému RPM

3. Príkazy GNU a Unix
• Práca v príkazovom riadku
• Spracovanie textových tokov pomocou filtrov
• Základná správa súborov
• Použitie súborov, rúr a presmerovaní
• Vytvorenie, monitorovanie a ukončenie procesov
• Zmena priority procesu
• Vyhľadávanie v textových súboroch pomocou regulárnych výrazov
• Základy práce s textovým editorom vi

4. Zariadenia, súborové systémy Linuxu, štandard hierarchie súborového systému
• Vytváranie oddielov a súborových systémov
• Udržiavanie integrity súborových systémov
• Pripájanie a odpájanie súborových systémov
• Správa diskových kvót
• Správa vlastníctva a oprávnení na súbory
• Vytváranie a zmena odkazov a symbolických odkazov
• Vyhľadanie systémových súborov a ich správne umiestnenie