Microsoft Project 2013 I.

Úvod a zoznámenie sa s prostredím programu
• Základné pojmy projektového riadenia
• Funkcie programu MS Project
• Pás kariet
• Štruktúra súborov projektu
• Prehliadanie projektových dát

Nový projekt
• Nastavenie projektu
• Kalendáre
• Fond pracovnej doby

Práca s úlohami
• Definovanie úloh
• Osnova projektu
• Väzby medzi úlohami
• Časové obmedzenia a konečný termín
• Ručne plánované úlohy
• Časová os
• Kritická cesta, trasovanie úloh

Práce so zdrojmi
• Typy zdrojov (materiál, pracovný, nákladový)
• Nastavenie zdrojov
• Priradenie zdrojov k úlohám
• Výpočet pracnosti
• Typy úloh pre rôzne metódy priradenia pracovných zdrojov
• Plánovanie riadené úsilím
• Vyťaženie, preťaženie a vyrovnanie zdrojov
• Tímový plánovač

Náklady
• Typy nákladov
• Náklady úloh, zdrojov, projektu
• Rozloženie nákladov v čase

Spustenie, riadenie a sledovanie priebehu projektu
• Smerný plán
• Aktualizácie projektu, úloh
• Zmeny plánu
• Zostavy, analýza dát