Linux LPIC-2 Mid Level Server + Network Admin (201)

Náplň tohto školenia je prispôsobená požiadavkám na rozsah znalostí potrebných pre úspešné zvládnutie certifikačnej  skúšky Linux Professional Institute (LPI) LPIC-2 Exam 201, preto môže slúžiť aj ako čiastočná príprava na získanie certifikátu LPIC-2. Na školení sú preberané témy týkajúce sa napr. plánovania kapacít, spustenia systému, súborového systému a zariadení, pokročilej administrácie úložných zariadení, konfigurácie sietí a údržby systému, ktoré sú pre úspešné zloženie skúšky 201 kľúčové.

1. Plánovanie systémových zdrojov
• Monitorovanie a odstraňovanie porúch využitia systémových zdrojov
• Prognóza budúcich požiadaviek na systémové zdroje
2. Jadro operačného systému Linux
• Komponenty jadra
• Preklad jadra zo zdrojového kódu
• Správa a odstraňovanie porúch za behu systému
3. Spúšťanie systému
• Prispôsobenie systémového štartu (init/systemd)
• Obnovenie systému
• Alternatívne zavádzače operačného systému
4. Súborový systém a zariadenia
• Prevádzka súborového systému Linuxu
• Údržba súborového systému Linuxu
• Možnosti súborového systému
5. Pokročilá správa diskov
• Konfigurácia diskových polí (RAID)
• Nastavenie prístupu k úložným zariadeniam
• Správca logických zväzkov
6. Konfigurácia siete
• Základné nastavenie siete
• Pokročilé nastavenie siete a odstraňovanie porúch
• Odstraňovanie sieťových porúch
7. Údržba systému
• Preklad a inštalácia programov zo zdrojového kódu
• Zálohovanie a obnova
• Notifikovanie používateľov o systémových udalostiach