MOTIVÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ V PRÁCI IT

Témy
• Zistenie motivačných, stimulačných a de-motivačných faktorov u účastníkov.
• Ako nadväzujú ciele na víziu a stratégiu?
• Prečo sú potrebné osobnostné plány? Metóda GOSPA.
• Kto má zodpovednosť? Aká je moja rola v rámci organizácie?
• Ako analyzovať svoju pozíciu a predvídať potreby budúcnosti?
• Analýza súčasnej pozície zamestnanca.
• Stratégia osobnostného rozvoja – príprava akčného plánu.
• Porovnanie súčasného stavu  s dlhodobou víziou.
• Stanovenie pracovných cieľov – individuálne a tímové plánovanie.
• Ako pracovať na svojich osobných cieľoch. Ako ich vyhodnocovať a reflektovať?
Výstupný profil účastníka
Účastník tréningovej aktivity si počas školenia vytvorí svoj vlastný akčný plán osobnostného rozvoja pomocou metódy GOSPA na základe stanovenia vlastných profesijných a súkromných cieľov. So svojim akčným plánom sa naučí pracovať, vyhodnocovať jednotlivé aktivity a zaznamenávať ich progres, aby dokázal vedome určiť svoj osobnostný posun vpred.
Rozsah a forma aktivity
Rozsah tréningu: 4x pol deň
Tréning je vedený interaktívnou formou s dôrazom na reálne potreby účastníkov  a problémové situácie, ktorých riešenie je pre nich potrebné. Tréningová aktivita je doplnená o interaktívne hry, simulácie a prípadové štúdie.